Bravo India!!! Jammu & Kashmir belongs to India

370gaya, Article370, KashmirBleeds, KashmirHamaraHai, StandwithKashmir, JammuAndKashmir, AmitShah, kashmiroperation, ModiHaiToMumkinHai, BharatEkHai, KashmirParFinalFight

अंग से मृदंग का, तंत्र से तरंग का थक्क की ये थाप है, विश्व विजय का ये प्रलाप है. www.alphainfolab.com #370gaya #Article370 #KashmirBleeds #KashmirHamaraHai#StandwithKashmir #JammuAndKashmir #AmitShah #kashmiroperation #ModiHaiToMumkinHai #BharatEkHai#KashmirParFinalFight